Ramsökaren 2, förslag till detaljplan, 2017-13836 - Om

5436

Två av tre bygglov i Göteborg överklagas – Fastighetstidningen

norra Bråvallaområdet. Syftet med planen var att pröva markens lämplighet för idrottsändamål. Planarbetet inleddes med ett program, Program för detaljplan för Miljö- och stadsbyggnadskontoret 3(12) Program till detaljplan för Östra Mörbylund, Sjukhuset 9 och 10, dp190 INLEDNING Planprocessen Som inledning till arbetet med en ny detaljplan ska enligt plan- och bygglagen, PBL 5 kap 10 §, ett program tas fram om kommunen bedömer att det behövs för att underlätta planarbetet. För området gäller detaljplan akt F4918 som vann laga kraft 2011-04-07.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

  1. Klipp frisor
  2. A-kassan byggnads ersättning

Den norra delen som består av Odensala bygdegård, fastigheten Odensala – Herresta 3:1, lyfts ur denna detaljplan för vidare utredning. Märsta 2011-02-16 Nils Sylwan Eva Leijon Plan- och bygglovchef Stabs- och exploateringschef Detaljplan från 2019 för fastigheten Svea 1 i Djursholm, Danderyd. När behövs detaljplan? Syftet med en detaljplan kan vara att möjliggöra ny bebyggelse, ändra byggnaders innehåll eller säkra bevarande av särskilda byggnader. Detaljplaner görs både för större … Detaljplan Solvändan 2, Högstorp Växjö kommun. Samråd 2020-06-08 till 2020-08-14 . Samrådshandling .

I kartan kan du hitta beteckningen på den detaljplan som gäller för fastigheten  Därmed blir hanteringen av bygglov enklare. Kravet på detaljplaner enligt Plan- och bygglagen.

Två av tre bygglov i Göteborg överklagas – Fastighetstidningen

Plankartan omfattar ett mindre område än den planavgränsning som hör till beslutet. Det befintliga verksamhetsområdet vid Trosta Gård har utgått. Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger. På så sätt kan de påverka utvecklingen av detaljplanen.

Detaljplaner - Uppsala kommun

Obs! För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan

Kompensationsåtgärder sker för den mindre del naturmark som ianspråktas.
Motorregister nummerplade

Stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret, Detaljplan för bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg, inom stadsdelen Backa 1 (58 ) Dnr 05/8714 Detaljplan för bostäder och verksamhet vid Sankt Jörgens väg, inom stadsdelen Backa . Utökat förfarande PLANBESKRIVNING Samrådshandling januari 2021 Gul markering = Planuppdrag Blå markering = Samråd Orange markering = Granskning Grön markering = Antagen/Godkänd Lila markering = Gällande detaljplan. Obs! För att få upp gällande planer, klicka på fliken i kartans nedre vänstra hörn. Välj gällande planer som visas med lila markering. Startpromemoria för detaljplan för del av Grimsta 1:2, vid Medsolsbacken i Hässelby strand (ca 50 bostäder) Planärende (1,62 MB) §023: Råcksta Vårdhemmet 2 2020-13689 Startpromemoria för detaljplan för Vårdhemmet 2 m.fl. inom stadsdelen Råcksta (450 bostäder) Planärende (1,70 MB) §037 Stadsbyggnadsnämnden beslutar om att ge stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja processen med att ta fram eller ändra en detaljplan. Vid en begäran om planuppdrag får de information om projektet, syftet, målbilden och översiktsplanen.

Plankartan omfattar ett mindre område än den planavgränsning som hör till beslutet. Det befintliga verksamhetsområdet vid Trosta Gård har utgått. Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera gånger. På så sätt kan de påverka utvecklingen av detaljplanen. Samråd hålls kring ett konkret förslag. När staden har ett förslag på detaljplan har många avgörande frågor fått svar och vissa beslut är tagna.
Anders brännström

En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner.

Syftet med programmet är att i ett tidigt skede bredda kommunens beslutsunderlag med synpunkter och erfarenheter från de som är berörda.
Tillväxt klas eklundGällande detaljplaner - Göteborgs Stad

Att arbeta fram eller förändra en detaljplan följer en speciell rutin som kallas för planprocess. Plan- och bygglagen (PBL) styr processen. Här kan du läsa mer om hur en detaljplan tas fram och hur och när du kan påverka i processen. Här kan du se vilka områden i Ängelholms kommun som omfattas av en detaljplan. Klicka på bilden nedan för att öppna kartan, markera sedan ett område och följ länken för att öppna en plankarta.

Gällande detaljplaner - Göteborgs Stad

Bild: Thomas Johansson, Stadsbyggnadskontoret  Näringslivsnytt · Arbetsmarknadsinsatser · Bygga, bo och miljö · Samhällsbyggnad och planering · Pågående planer · Handelsområde Lorensberga - detaljplan.

Här hittar du samtliga gällande detaljplaner och planer  Dels detaljplaner för hur du får bygga på din fastighet men också annan viktig information kopplad till service och stadsplanering. Gällande detaljplaner hittar du  En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Stadsbyggnadskontoret måndag–torsdag 08.00–16.30 fredag 08.00–16.00 Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Hitta ritningar samt andra handlingar i byggärenden och detaljplaner. Du kan söka ritningar i de flesta byggärenden genom vår e-tjänst.